Derneğin adı ve merkezi

AKDENİZ GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ (AGİDER) TÜZÜĞÜ

Madde 1- Kısa adı AGİDER olan Derneğin Adı: “Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği”dir.
Derneğin merkezi Antalya’dır.
Dernek, yurt içinde şube açabilir.
Derneğin temsilciliği açıldığı takdirde, temsilci olan kişi her türlü proje ve çalışmasını dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bilgi verir. Yönetim kurulunda temsilcinin çalışmaları onaylandıktan veya düzenlenerek onaylandıktan sonra, yazılı olarak temsilciye bilgi ve talimat verilir. Temsilciliklerde uygulanan projeler uzun süreli ise ayda bir, kısa süreli ise projenin uygulanması bitince, temsilci yazılı olarak yönetim kuruluna rapor verir. Acil durumlarda temsilci, dernek başkanını – dernek başkanına ulaşamadığı durumlarda genel sekreteri arayarak, konu hakkında bilgi verip onay alarak dernek adına temsil görevini yerine getirir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2-Derneğimiz, kadınların İş Dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak, böylece ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin kendi aralarındaki iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla faaliyetlere yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak, kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe, eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların sayısını arttırmak, kadının ülke genelinde sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmayı amaçlar. Dernek siyasi bir amaç gütmez.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
1- Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda arttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek katkıda bulunmak.
2- Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak.
3- Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslar arası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak. 4- Kadınlarla girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
5- Girişimci kadınlara idari, mali ve hukuki konular bilişim teknolojisi elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak.
6- Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak.
7- Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak.
8- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek.
9- Amaç ve faaliyetleri dahilinde radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak, video, kaset, belgesel film ve CD rom hazırlamak web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, radyo ve televizyon kurmak, arşiv oluşturmak, dernek adına dergi, gazete, kitap broşür ve süreli yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlardan onay almak.
10- Mevcut ve ileride kurulacak ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar mesleki teşekküller, vakıf dernek, kooperatif , federasyon, konfederasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve üye olmak üyelikten ayrılmak.
11- Yurtiçi ve yurtdışından şartlı yada şartsız bağış kabul etmek. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, ipotek tesis edilmiş ise fes etmek, kullanım hakkını almak yada işletmek, kiralamak, sahip olduğu yada alacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak., işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak, 12- Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığı kurmak veya bu gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak.
13-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
14-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak.
15-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 17- Aynı amacı taşıyan derneklerle federasyon kurmak, federasyona kurucu üye olarak katılmak, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube temsilcilikler açmak,
18- Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti yürütmek.

Derneğin faaliyet alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek gerçek kişi ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak derneğin girişimci iş kadınlarına ilişkin faaliyetleri hedef alması nedeni ile; Yönetim kurulunda, disiplin kurulunda, denetleme kurulunda ve federasyon temsilciliklerinde görev alabilmek için aktif olarak iş hayatının içinde yer almak şarttır.
Ayrıca gerçek kişi başvurularında üye adayı, başvuruda bulunduğu tarihte çalışmıyor olsa bile, daha önce en az 2 yıl, aktif olarak, bilfiil iş hayatının içinde yer almış olması gerekir. Üyelik başvurusunun, yönetim kurulunda incelenebilmesi için yönetim kurulundan 3 kişinin üye adayı için olumlu ve yazılı referans vermesi şarttır.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel kurul,
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu,
4- Disiplin kurulu
5- Yüksek İstişare Kurulu
6- Komiteler ve çalışma grupları

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı ve çağrı ve toplantı usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;
1- Olağan genel kurul üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ettiği yerde yapılır.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanakta yazılarak yer alır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 9-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 8- Federasyon temsilci delegelerini seçmek. .
9- Derneğin fesih edilmesi,
10- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
12- Şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve yönetim kuruluna şube açmak için yetki verilmesi

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir sayman, bir sayman yardımcısı, bir toplantı yönetmeni, bir toplantı yönetmen yardımcısı üyeyi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Siyaseten bir makama aday olan dernek üyeleri yönetim, disiplin ve denetleme kurulunda, temsilciliklerde görev alamazlar.Görevli iseler adaylıklarını açıkladıkları andan itibaren üç gün içinde istifa ederler.Dernek üyelikleri devam eder.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve/veya şube açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11- Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi hususuna açıklık getirecek bir yönetmelik hazırlamak ve bu yönetmelik hükümlerini ilk genel kurulun onayından sonra uygulamaya koymak,
12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri
Madde 11-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin kurulu
Madde 12-
Disiplin kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Dernek üyeleri hakkında yapılacak şikâyetleri inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

Yüksek istişare kurulu
Madde 13-
Yüksek İstişare Kurulu; Dernek Başkanı, Başkan yardımcıları, daha önce dernek başkanlığı yapmış olanlar tarafından oluşur. Derneğin eski başkanları kurulun doğal ve daimi üyesidir. Diğer üyeler ise Genel Kurul tarafından seçildikleri dönem boyunca Yüksek İstişare Kurulunun üyesi olarak görev yaparlar.

Yüksek istişare kurulunun görev ve yetkileri
Kurul, derneğin tüzüğünde yazılı bulunan amaçları gerçekleştirmek için dernek organlarına destek sağlar, gerektiğinde konusunda uzman kişilerden danışmanlık alarak elde edilen bilgi ve değerlendirmeleri Yönetim Kuruluna sunar, üyeler ve kurullar arasındaki işbirliğini sağlar ve işbirliğinin arttırmak için gerekli çalışmaları yapar.

Komiteler ve çalışma grupları
Madde 14-
Dernek yönetim kurulu kararı ile amaç ve hizmet konularını ihtiva eden komiteler ve çalışma grupları oluşturur. Bu komite ve çalışma grupları yönetim kurulunun vermiş olduğu görevleri yerine getirir. Neticesini yönetim kuruluna rapor halinde sunar.

Derneğin gelir kaynakları
Madde 15-
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden 400 TL giriş aidatı alınır, Yıllık ise 400 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.

Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler
Madde 16-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Maliye Bakanlığının belirlediği hadleri aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-( a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında 31 Aralık tarihi itibarı ile “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında 31 Aralık tarihi itibarı ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin gelir ve gider işlemleri
Madde 17 – Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname verilmesi
Madde 18-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk 4 ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim yükümlülüğü
Madde 19-
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından yardım alma bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin iç denetimi
Madde 20-
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin borçlanma usulleri
Madde 21-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin şubelerinin kuruluşu
Madde 22-
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin görev ve yetkileri
Madde 23-
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin organları ve şubelere uygulanacak hükümler
Madde 24-
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetim kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç )yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 25 –Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar

Temsilcilik açma
Madde 26-
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği
Madde 27-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli
Madde 28-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm eksikliği
Madde 29-
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- 23/05/2016 Tarihinde yapılan genel kurul kararı ile tüzüğün tamamı değiştirilmiş olup mevcut tüzük tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu tüzük 29 ( yirmi dokuz) madde ve 1 ( Bir ) geçici maddeden ibarettir.

Adı Soyadı // Görevi

1- FİGEN SAYIN YILDIRAN / BAŞKAN

2- SİBEL KATIKOL / GENEL SEKRETER

3- ÇİGDEM TEKER / SAYMAN

4- ELİF HONDU ÇİL ASİL / ÜYE

5- FİLİZ ULUHAN ASİL / ÜYE

6- SELİN GÜNSEV / ASİL ÜYE

7- FULYA SARMAN / ASİL ÜYE

Faaliyet Raporu
AGİDER FAALİYET RAPORU, 2015
– Faaliyet yılı içinde yerel yönetimlerden, kurumlardan, iş dünyasından temsilciler ve eğitimci konuşmacı konuklarımızla aylık toplantılar gerçekleştirdik.
– Kadın Girişimci Danışma Merkezimiz ile derneğimize başvuran kadınlara girişimcilik yönünde bilgi desteği sağlamaya devam ediyoruz.
– Antalya valiliği “Kadın Dostu Kentler” Komisyonunda derneğimiz yer aldı ve kadın çalışmalarında kent envanteri çıkarılmasında valilik ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.
– Antalya Kent Konseyi ve Güçbirliği Platformu çalışmalarında yer alıyoruz.
– Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ile Batı anadolu Sanayici iş Adamları Derneğine üyeliğimizi gerçekleştirdik.
– Protokol ve kurum ziyaretlerimizle yerel yönetimlerle ortak proje geliştirme yönünde Belediye Başkanları ve kurum yetkilileri ile işbirliği çalışmalar başlattık.
– Akdeniz Üniversitesi Proje Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Sn.Figen CEYLAN öncülüğünde AGİDER’in Avrupa Birliği Projelerinde proje sahibi veya kurumlarla ortak yer alması için Üniversitenin Derneğimize proje yazılım danışmanlığı sağlandı.
– Yaşlılar Haftası, engelliler haftası, belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlendi. Huzurevleri ve engelliler merkezlerine ziyaretleri yapıldı ve derneğimiz adına talepler doğrultusunda katkı sağladık.
– Antalya Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ziyaret edilerek, Enstitünün girişimciliğe yönelik mesleki eğitimleri konusunda Agider ile ortak çalıma zemini oluşturuldu.
– AGİDER- Halk Eğitim Merkezi- Milli Eğitim işbirliği ile Yönt. Krl. Bşk. Yardımcımız Mukaddes AKSOY’un ev sahipliğinde Yaşlı Bakım ve Refakatçı kursu açıldı. Ara eleman yetiştirmek amacı ile açılan mesleki eğtim kursuna katılan kursiyerlerin Bakanlık onaylı sertifika almaları ve derneğimizin desteği ile çeşitli kurumlarda istahdamları sağlandı.
– Derneğimiz tarafından aile ve çevre baskısının kadın girişimciliğe olumsuz etkileri konulu anket çalışması başlatıldı. Anket sonuçları raporlanarak sonuç bildirgesi hazırlanarak şartların iyileştirilmesi konusunda projeler geliştirilecek ve uygulanması hedeflenmiştir.
– Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği olarak, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin açmış olduğu Sivil Toplum Diyaloğu-2 Mikro Hibe Programı kapsamında ”Kadın Girişimciliğinde engeller ve fırsatlar” konulu projesi ile İspanya’dan bir Sivil Toplum ortaklığı ile AB Hibe projesine başvurusunda derneğimiz sivil toplum adına partner oldu.
– Antalya Valiliği AB birimi ile derneğimiz arasında proje yazılım işbirliği sağlandı.
– Sosyal yardımlar kapsamında, Hakkari Aktütün’de ki okullara eğitim gereçleri yardımı yapıldı.
Empati rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yapıldı.
– Kırsal kalkınma komitesi öncülüğünde kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve kırsalda kadın istihdamına yönelik rapor ile çalışma başlatılamsı yönünde iletişimler geliştirildi.
– Kepez Belediyesi işbirliği ile, kadın istihdamı konul çalıştay düzenlendi.
– Kepez belediyesi ve Triada danışmanlık işbirliği ile Uluslararası platformda girişimcilik başarıları ve Türkiye konulu panelde yer aldık.
– Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında, geçmişten bugüne sanatsal eserlerin sergilendiği”Güzelse Yaşıyordur” sergisini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği ile düzenledik.
– Girişimcilik Haftasında okullarda panel ve konferanslar düzenledik.
– Engelleri birlikte aşalım projesinde Bedensel Engelliler Dayanışma derneğine tekerlekli sandalye bağışladık.
– Evde üretim yapan kadınlara destek amacı ile ürünlerinin çeşitli platformlarda sergilenmesi ve tanıtımı için organizasyonlar düzenledik.
– Akdeniz Üniversitesi ve Leman Kültür Antalya işbirliği ile kadına şiddete dikkat çekmek amacı ile “Kadına şiddeti Lemanla Karala” Projesini gerçekleştirdik. Proje kapsamında Üniversite öğrencilerine atölye çalışmaları düzenlendi ve çizimleri değerlendirilerek ödüllendirildi.
– 48.Altın Portakal Film Festivali’nde İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile “Kadın ve Girişimcilik” panelini düzenledik.
– Kadın Araştırmaları derneği ve Muratpaşa Belediyesi işbirliği ile “Kadının seçme ve Seçilme Hakkı” konulu paneli düzenledik.
– Çalışmalarımız Akdeniz Bölgesi’ne yaymak amacı ile Isparta Isparta’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile BAKA, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret Sanayi Odası ile işbirliği içinde çalışma zeminleri oluşturduk.
– Derneğimiz Antalya Gönüllüleri Derneği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile Engelli Rehabilitasyon Merkezine katkıda bulunmak amacı ile çalışma gerçekleştirdik.
– Kadınlar günü kapsamında etkinlikler düzenledik ve yılın kadını ödülleri organizasyonunu gerçekleştirdik.
– Diğer Kadınlar günü etkinliğimiz ile, toplumsal sorunlara dikkat çekmek amacıyla dernek üyelerimizin yer aldığı ve Akdeniz Üniversitesi’nin fotoğraf çekimleri ile “Ben Anayım” konulu AVM’ler yer alan sergiler gerçekleştirdik.
– Kanser Bilinçlendirme Platformu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Özdoğan ve dernek başkanımız Taliha Salman öncülüğünde “Meme Kanseri Farkındalık” projesi başlattık. Derneğimiz adına proje Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran ve üyelerimizin geliştirdiği çalışmalar ile tüm kadınların meme kanserine ve erken tanıya dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Antalya’da çevre il ve ilçelerde tüm kadınlara ulaşarak anket ve broşürlerle bilgi bankası oluşturmak üzere çalışma başlattık.
– Antalya Gönüllüleri Derneği’nin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Geleceğimi Dokuyorum, Geleceğime Dokunuyorum” isimli projesinde paydaş olarak yer aldık.

– Üniversite ve Yerel Yönetimler işbirliği ile kültür sanat çalışmalarını desteklemek üzere etkinlikler düzenlenmiştir.
– Kurumlar ve Yerel Yönetimler işbirliği ile panel ve çalıştaylar düzenlendi. BAKİSİFED-ANSİAD ve diğer sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK’ın konuşmacı olduğu “Çağlar Boyu Anadolu’da Kadın”konulu paneli gerçekleştirdik.
– Antalya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi çalışmalarında yer aldık ve devam ediyoruz.
– Derneğimiz ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engellilerin istihdamına yönelik proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdik.
– Hatay Kadın Girişimciler Derneği’nin düzenlediği Türkiye genelinde katılım sağlanan “Sevgi, Barış ve Hoşgörü”Zirvesine AGİDER Başkanı ve üyelerimizle derneğimizi temsil ettik.
-Derneğimiz tüm faaliyet yılı boyunca çeşitli platformlarda, sivil toplum çalışmalarında toplantılarda ve etkinliklerde derneğimizi temsil etmiştir.
– AGİDER olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunarak, derneğimiz aracılığı ile işbirliği çalışmalarına zemin oluşturuldu.
– Kırsaldaki kadın emeğinin değerlendirilmesi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılaması projesi kapsamında konuyla ilgili sanatçıların öncülüğünde sergi açıldı. Proje ile sergilerin devamlılığı sağlanacak ve ürünlerin ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmalarımız devam edecektir.
– Kırsalda ek eksenli ürünleri ekonomiye kazandırmak amacı ile Kumlaca Kaymakamlığı işbirliği ile Kumluca Bölgesi’nde kadınlara yönelik kurslar düzenlendi.
– Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, yenilikçi projeleri ile Yenilebilir tatlı su kurbağası yetiştiriciliği çiftliği kurarak ihracat yapan Sinem Güçlü ve Kırsal Kalkınma Hibe desteklerinden yararlanarak güneş kollektörleri ile köyündeki evine elektriğin ulaşmasını sağlayan, kendi elektriğini üreten Tursun Bayar’a yılın kadın girişimcileri ödülü verildi.
– 2015 Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında engelli kadınları olağan toplantımızda ağırladık.
Engelli Kadınların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı etkinlikte engelli bir çocuğu evlat edinerek bakımını ve tedavilerini üstlenen Erten Özzeren’i yılın engel tanımayan kadını seçti.
– Soma maden kazasında yaşamını yitiren madenci çocuklarının eğitimine gelir sağlamak için sanatçıların katkıları ile resim sergisi düzenlendi.
– Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’ın konuk olduğu “Yerel yönetimler ve Sivil Toplum diyaloğu” konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.
– Meme kanserine dikkat çekmek amacı ile Prof.Dr. Koray Coşkunfırat’ın katılımı ile “farkındalık ve bilinçlendirme” konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.
– AGİDER-İş Müfettişleri derneği işbirliği ile Çalışma ve Sosyal İş Güvenliği Bakanlığı İş Baş Müfettişi Ali İhsan Öztürk’ün konuk olduğu “Çalışma Hayatına Yönelik Düzenlemeler ve İş Mevzuatları Bilgilendirme”konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
– BAKSİFED 2015 genel kurulu ile derneğimiz BAKSİFED Yönetim Kurulu’na seçildi.
– BAKA ve T.C. Çalışma Bakanlığı destekleri ile “Antalya’da Kadın Girişimciliği Analizi ve Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı Çalışması” isimli, 3 aylık çalışma süresi ile proje gerçekleştirildi.
Proje kapsamında 350 kadın girişimciye anket ve arama konferansı yapıldı. Kadın girişimciliğinde engeller ve fırsatlar değerlendirilerek sonuç bildirgesi yayınlandı.